fbpx

Què proposem els i les socialistes?

Recuperar eines de proximitat per actuar al territori

Calen recuperar eines per a, des de la proximitat, facilitar des de l’àmbit públic la mobilització de recursos i l’habilitació d’inversions tot garantint una intervenció descentralitzada al territori que impulsi la planificació i execució de polítiques actives de transformació i millora de l’espai públic, la promoció i rehabilitació d’habitatge públic i social o la construcció de nous equipaments i zones verdes i d’esbarjo.

 

Una actuació que necessàriament haurà d’articular-se de manera coordinada amb les administracions autonòmica, estatal i europea.

 

Una eina cabdal a l’hora d’entendre l’èxit de les diferents operacions de transformació urbana desenvolupades al barri i que trobem a faltar davant la centralització dels recursos i les decisions, la descoordinació entre els diferents departaments de l’Ajuntament i el Districte, la manca d’objectius clars o la pèrdua d’eficiència, visió integral o d’implicació del sector privat i la societat civil en els processos de millora col·lectiva.

 

Trobem a faltar la seva capacitat d’articular els mecanismes que ajudin a impulsar des d’un veritable Pla de Barris, passant per les actuacions pendents del Pla d’Equipaments o un programa de manteniment de l’espai públic àgil i suficientment dotat.

  

PROPOSTES

 

 • Recuperar eines de proximitat per a la promoció i impuls dels barris, tot treballant per a executar, des del territori, noves mesures de transformació urbana, social i econòmica. L’actual govern ha gestionat programes com el Pla de Barris de forma centralitzada i menystenint el paper gestor dels districtes. Volem retornar les eines de gestió als districtes per a fer efectiva i eficient la seva actuació.

 

 • Exhaurir tota la capacitat que atorga la Carta Municipal de Barcelona perquè l’ajuntament pugui autoorganitzar les seves competències, ampliant la capacitat de delegació en els territoris d’aquelles que tinguin relació amb l’àmbit d’habitatge i urbanisme, tot permetent que el Districte pugui planificar i actuar de forma més eficaç des de la proximitat.

 

 • Disposar d’un nou Pla de Barris al Carmel, per a l’abordatge integral de polítiques de reactivació i transformació urbana i social, amb suficient dotació i degudament calendaritzat,consensuat amb les veïnes i els veïns, així com amb les entitats i els diferents agents del territori. Pla necessàriament coordinat i participat pel Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Un pla amb visió urbanística però també alhora de transformació social implicant els departaments de Salut, Educació o Benestar i Família, articulant espais de seguiment i avaluació a través de comissions mixtes de caire polític, tècnic i veïnal.

 

 • Recuperar l’empenta, el dinamisme i la vitalitat del Carmel a través d’un projecte de ciutat, districte i barri, d’un model compartit i participat per entitats, veïns, grups municipals, comerciants i resta d’agents mitjançant un Pacte o Compromís pel Carmel.

Seguretat i Convivència

La seguretat és un element clau per a garantir la convivència i els drets, especialment a l’espai públic. En els darrers anys hem observat un govern que actua amb prejudicis en la seva relació amb la seguretat i que ha girat l’esquena a la Guàrdia Urbana. No només manquen efectius, sinó que existeix una onada de desmotivació per la manca de suport dels responsables municipals. La seguretat és un dret i com a tal el reivindiquem, especialment important des d’una perspectiva progressista amb l’objectiu de garantir la convivència als barris més vulnerables i les persones amb menys recursos. Davant l’evident augment dels índexs de victimització, els il·lícits penals, els nivells de delinqüència i altres faltes derivades de la vulneració de les ordenances municipals, cal un pla de xoc i d’acció ferma per a revertir un procés que està malmetent de forma seriosa.

 

 

PROPOSTES

 

 • Millorar la convivència, la seguretat i la conciliació d’usos en els espais públics dotant de recursos materials i humans a l’acció preventiva, la Guardia Urbana i l’atenció i educació de carrer.

 

 • Convocatòria de la Junta Local de Seguretat per a tractar l’abordatge integral de la situació als diferents districtes i barris de la ciutat, i la necessitat de coordinació sobre el territori del conjunt de cossos policials que hi operen (GUB i ME).

 

 • Lluita contra el fenomen emergent dels narcopisos reforçant la coordinació policial i actuant amb mitjans propis davant ocupacions il·legals.

 

 • Tapiar aquells pisos buits o equipaments que corren el risc de ser ocupats de manera il·legal.

 

 • Reforçar les unitats de Guàrdia Urbana destinades al districte amb més efectius, dotacions i recursos.

 

 • Donar suport a la tasca de la Guàrdia Urbana de Barcelona i abordar sense complexos la resposta policial per a garantir la convivència.

 

 • Reforçar la presència dels Agents Cívics al Districte per a actuar davant d’aquelles situacions que perjudiquin la convivència a l’espai públic, així com els dispositius i recursos destinats a l’educació de carrer o la mediació al medi obert.

 

 • Dinamitzar la capacitat del Consell de Prevenció i Seguretat del Districte per tal de poder consensuar accions i intervencions destinades a garantir la seguretat i la convivència als barris i la participació efectiva tant d’agents veïnals i entitats del teixit associatiu com dels responsables institucionals referents als àmbits de la neteja, l’urbanisme, l’espai públic o els serveis socials. Treballar per garantir un acurat seguiment de proximitat de les actuacions acordades amb participació de les entitats, veïns i comerciants.

 

 • Fer complir les ordenances i la carta municipal. No és admissible la inacció del govern municipal davant el seu reiterat i recorrent incompliment.

Habitatge, espai públic i urbanisme

El Carmel compta amb un fenomen en vies de cronificació relatiu a l’envelliment del parc d’habitatge que requereix per al seu abordatge d’una inversió constant i continuada per part dels poders públics. No comptar amb una eina de proximitat per treballar des del territori i la manca de priorització d’aquest problema per part d’un govern municipal inoperatiu i que només ha aplicat pegats provisionals sense cap criteri, són elements que han ajudat a que la situació hagi empitjorat de manera progressiva i alarmant. Reivindiquem el condicionament i la dignificació dels diferents espais públics del barri, com ara el solar del carrer Santuari 64, habilitant-lo com aparcament regulat en superfície de manera provisional fins que es defineixi el seu futur ús. Fins aleshores, aquest espai hauria de poder ser condicionat com a zona verda d’aparcament per a residents i comptar amb un entorn urbanitzat, digne i de qualitat.

 

Aquesta situació requereix d’un esforç continuat de l’Ajuntament i del sector privat per a evitar zones d’exclusió fruit de la precarietat de l’habitatge. No obstant també s’han destacat en aquests darrers anys casos inadmissibles en què habitatges propietat de l’Ajuntament han estat mesos buits i finalment ocupats, fruit de problemes burocràtics o de manteniment. El govern municipal no pot disposar d’habitatges buits a causa de problemes tècnics com escomeses de llum, etc, ja que compta amb la capacitat suficient per a fer-hi front de forma efectiva.

 

 PROPOSTES

 

 • Comptar amb un Projecte per a executar la reforma integral de la Rambla del Carmel per tal de que en el futur immediat esdevingui un nou eix cívic de trobada, esbarjo i centralitat al barri, tot treballant per un entorn que pacifiqui el trànsit, minimitzi l’impacte de la contaminació acústica i ambiental, prioritzi la peatonalització amb la presencia de vianants i ajudi a superar barreres, garantir l’accessibilitat i millorar la mobilitat i la connectivitat.

 

 •  Executar la urbanització definitiva de la plaça Nova del Carmel i desenvolupar la prevista dotació d’equipaments públics i habitatges socials.

 

 •  Soterrament de cablejat aeri en carrers Doctor Bové, Alcalde de Zalamea i Sigüenza entre altres.

 

 • Reurbanització carrer Pantà de Tremp entre Llobregós i Dante, ampliant voreres. Reurbanització carrer Dr Bové.

 

 •  Nou programa de rehabilitació d’habitatges, recuperant l’impuls inversor de les èpoques de la transformació del Carmel durant els governs socialistes a la ciutat.

 

 • Posar en marxa i executar, a través d’un Pla de Barris integral, una important mesura d’oferta ocupacional pública vinculada a la promoció i rehabilitació d’habitatges. Pla que ha de comptar amb participació públic privada i de les institucions per tal de mobilitzar recursos i habilitar dispositius d’atenció i intervenció integral sobre el territori i les condicions de les persones per tal de guanyar en cohesió social, equilibri territorial, igualtat, benestar, qualitat de vida i oportunitats.

 

 •  Amb la recuperació d’eines de proximitat, impulsar des del territori la capacitat de planificació urbanística, la rehabilitació d’habitatges, la promoció pública i cooperativa de vivenda social o la transformació i millora del mobiliari urbà i l’espai públic.

 

 • No permetre que cap edifici o habitatge adquirit per l’Ajuntament resti sense entrar a la borsa d’habitatge de lloguers o sense inquilins, per causes burocràtiques o per ocupacions il·legals.

 

 • Garantir major celeritat en la intermediació amb grans tenidors per a permetre la seva entrada al mercat de lloguer, o passar a ser gestionats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació.

 

 • Posar en marxa una programa específic de borsa de lloguer a Horta-Guinardó, fomentant la cessió temporal de pisos a l’Ajuntament, amb garanties pels propietaris i condicions i ajuts específics al Districte.

 

 •  Exercir el dret de tanteig i retracte per a ampliar el parc d’habitatge i dotar un programa d’ajuda a les comunitats per facilitar la inspecció tècnica dels edificis.

Revisem i actualitzem el Pla d’Equipaments del Districte 2006/2020

Un Pla d’Equipaments impulsat pel govern liderat des de l’alcaldia de Barcelona per part dels socialistes que necessita una revisió amb l’objectiu d’actualitzar el seu contingut i calendarització. Reivindiquem el fet de renovar el compromís amb aquest Pla i el seu desenvolupament atenent a les demandes veïnals, treballant amb el teixit associatiu del territori i consensuant la nova versió i terminis amb ell. La nostra voluntat és la de donar compliment a les seves previsions assolint el màxim grau d’execució i reformulant en alguns casos  les demandes detectades en funció de les noves realitats i el nou context.

 

 

 

Així, la previsió pendent d’executar al Carmel d’aquest Pla d’Equipaments encara vigent és:

 • Nova Escola Bressol Municipal al costat de l’Escola Coves d’en Cimany

 

 • Casal de Barri o Centre de Serveis Social a la part baixa del barri

 

 • Residència de Gent Gran i Centre de Dia

Dinamisme Econòmic, Social i Cultural

Un dels elements claus de la transformació d’Horta-Guinardó va ser recuperar el caràcter ciutadà del districte. Incentivar a què el conjunt de ciutadans de Barcelona recuperessin els seus barris, i es revitalitzessin amb presència de comerç, activitats de cultura i lleure o restauració. Recuperar el Carmel volia dir intervenir activament en la seva transformació urbana i social, amb una aposta decidida per la inversió pública com a motor del canvi, la posada en marxa de nous equipaments i serveis públics, la dotació i dignificació del barri a través d’un abordatge integral de les seves necessitats i mancances històriques a tots els nivells: urbanístic, d’accessibilitat i mobilitat, comunicacions i transport públic, salut, infraestructures, vialitat i espai públic, acció sociosanitària i comunitària, cultura, igualtat d’oportunitats, patrimoni, ocupació, educació i formació, activitat física i esportiva, etc. Volia dir millorar els elements de cohesió i benestar, d’atenció i assistència, de qualitat de vida.

 

Per això és imprescindible comptar amb una societat civil dinàmica i compromesa, una ciutadania activa, amb sentit crític, participativa i coresponsable. Un  teixit cultural, cívic i comercial dens i diversificat, unes entitats que ajudin a construir barri a través de la seva tasca comunitària. Una xarxa d’agents del territori implicats en la seva millora i que alhora dinamitzen i mobilitzen al conjunt de la ciutadania en la cerca d’un projecte que respongui a un model.

 

Només així l’acció política i institucional cobra sentit. Si respon a una voluntat i projecta sobre la realitat tangible el que només abans eren idees, projectes i plans.

 

La participació no es una finalitat en si mateixa. No podem centrar l’acció política i malbaratar les energies de tècnics, professionals i veïns en eterns processos de participació que no es tradueixen en escolat activa, traducció pràctica i aplicació concreta.

 

L’emergència de la concentració i la pressió turística sobre diferents indrets i atractius del barri i dels limítrofs s’ha de poder gestionar de manera solvent, equilibrada, diversificada i sostenible, treballant per garantir la conciliació d’usos i activitats entre veïns i visitants i evitar episodis i actituds d’incivisme (soroll, brutícia, deixalles, baralles, botellons…)

 

 

PROPOSTES
 

 • Impulsar un programa d’impuls de l’ocupació i l’activitat econòmica i comercial al barri, tot apostant pel comerç de proximitat i les iniciatives vinculades a l’emprenedoria i a la innovació.

 

 • Promoure l’associacionisme comercial i potenciar tant la dinamització d’entitats i eixos com ara les iniciatives que posen en valor les sinergies de suma per multiplicar i que suposen la complicitat i l’aliança estratègica entre botigues i mercats.

 

 •  Afavorir l’atracció de talent així com l’arrelament d’activitat d’emprenedoria vinculada a l’activitat econòmica, comercial, social o cultural a espais situats a plantes baixes i locals buits del Districte.

 

 • Impulsar la implantació d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUS).

 

 • Realitzar una campanya de suport al comerç, al Mercat municipal i a la restauració del barri.

 

 • Abordar una reforma integral del Mercat del Carmel, treballant per enquibir-hi una nova superfície comercial, ampliar i millorar la capacitat del seu aparcament, la connectivitat amb el transport públic i incorporant elements d’innovació en la gestió dels processos de comercialització i venda (horaris, plataformes virtuals i digitals, xarxes socials i web, telecompra i enviaments a domicili, espais de degustació…)

 

 • Desenvolupar eixos com ara la Rambla del Carmel, Llobregós-Pantà de Tremp-Plaça Pastrana-Dante, Tajo-Lisboa o Passeig Maragall per tal d’impulsar i dinamitzar activitat cívica, comercial, econòmica o cultural.

 

 • Impulsar nous espais d’activitat cultural i creativa al barri.

 

 • Reformular i reorientar la tasca educativa i formativa de l’Escola d’Adults per tal d’adaptar-la a les noves necessitats i perfils d’alumnat.

 

 • Impulsar programes de lluita contra la soledat no volguda de les persones grans i la seva integració comunitària.

 

 • Crear un programa pilot de visitadors socials domiciliaris, que analitzin i facin seguiment periòdic, en coordinació amb serveis socials, de les persones grans, informin del catàleg de serveis municipals i facilitin la tramitació d’aquests serveis.

 

 • Apostar per la qualitat dels serveis públics i reforçar la dotació de recursos destinats als dispositius d’atenció a l’àmbit sociosanitari, educatiu i de serveis socials. Habilitar al local del carrer Llobregós una antena de l’oficina de serveis socials del barri a la part baixa del mateix per tal d’atendre de manera adient i des de la màxima proximitat les seves necessitats.

 

 • Augmentar el nombre de places d’escola bressol i d’equipaments públics educatius.

 

 • Reforç especial d’educació primària, secundària i postobligatòria, amb millor manteniment dels centres educatius i suport als claustres per poder garantir l’èxit escolar dels nois i les noies.

 

 • Programes de connexió entre els i les joves del barri i les universitats per potenciar la seva arribada a l’ensenyament superior de la mà de les entitats que fan el treball al barri.

 

 • Desenvolupar polítiques de cura de la Gent Gran: centres de dia, residències i apartaments.

 

 • Promoure l’associacionisme comercial i potenciar tant la dinamització d’entitats i eixos com ara les iniciatives que posen en valor les sinergies de suma per multiplicar i que suposen la complicitat i l’aliança estratègica entre botigues i mercats.

 

 • Afavorir l’atracció de talent així com l’arrelament d’activitat d’emprenedoria vinculada a l’activitat econòmica, comercial, social o cultural a espais situats a plantes baixes i locals buits del Districte.

 

 • Impulsar la implantació d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUS).

 

 • Realitzar una campanya de suport al comerç, al Mercat municipal i a la restauració del barri.

 

 • Abordar una reforma integral del Mercat del Carmel, treballant per enquibir-hi una nova superfície comercial, ampliar i millorar la capacitat del seu aparcament, la connectivitat amb el transport públic i incorporant elements d’innovació en la gestió dels processos de comercialització i venda (horaris, plataformes virtuals i digitals, xarxes socials i web, telecompra i enviaments a domicili, espais de degustació…)

 

 • Desenvolupar eixos com ara la Rambla del Carmel, Llobregós-Pantà de Tremp-Plaça Pastrana-Dante, Tajo-Lisboa o Passeig Maragall per tal d’impulsar i dinamitzar activitat cívica, comercial, econòmica o cultural.

 

 • Impulsar nous espais d’activitat cultural i creativa al barri.

 

 • Reformular i reorientar la tasca educativa i formativa de l’Escola d’Adults per tal d’adaptar-la a les noves necessitats i perfils d’alumnat.

 

 • Impulsar programes de lluita contra la soledat no volguda de les persones grans i la seva integració comunitària.

 

 • Crear un programa pilot de visitadors socials domiciliaris, que analitzin i facin seguiment periòdic, en coordinació amb serveis socials, de les persones grans, informin del catàleg de serveis municipals i facilitin la tramitació d’aquests serveis.

 

 • Apostar per la qualitat dels serveis públics i reforçar la dotació de recursos destinats als dispositius d’atenció a l’àmbit sociosanitari, educatiu i de serveis socials. Habilitar al local del carrer Llobregós una antena de l’oficina de serveis socials del barri a la part baixa del mateix per tal d’atendre de manera adient i des de la màxima proximitat les seves necessitats.

 

 • Augmentar el nombre de places d’escola bressol i d’equipaments públics educatius.

 

 • Reforç especial d’educació primària, secundària i postobligatòria, amb millor manteniment dels centres educatius i suport als claustres per poder garantir l’èxit escolar dels nois i les noies.

 

 •  Programes de connexió entre els i les joves del barri i les universitats per potenciar la seva arribada a l’ensenyament superior de la mà de les entitats que fan el treball al barri.

 

 • Desenvolupar polítiques de cura de la Gent Gran: centres de dia, residències i apartaments.

En definitiva, volem un barri:

 

 • Que funcioni
 • Mes cohesionat socialment
 • Més net
 • Amb més oportunitats, equitat, benestar i qualitat de vida
 • Amb més seguretat i millor convivència
 • Amb habitatge social assequible
 • Format, saludable i amb espais per a l’esbarjo i la pràctica esportiva
 • Amb una educació pública de qualitat amb equitat
 • Que aposti per l’educació pública com a eina de canvi, transformació, equitat, igualtat d’oportunitats i mobilitat social des dels 0 als 100 anys.
 • Amb cura dels seus infants, joves i gent gran
 • Amb equipaments i serveis públics propers i de qualitat
 • Amb més i millors espais públics
 • Amb un manteniment i serveis de qualitat
 • Amb més i millor accessibilitat, comunicacions, transport públic  i mobilitat
 • Amb activitat econòmica, més i millor ocupació, dinamisme comercial i un Mercat de referència a nivell de districte i la ciutat
 • Amb eixos d’activitat cívica, econòmica, comercial i cultural
 • Viu, orgullós, dinàmic, actiu, digne

 

Volem un barri al servei de les persones i la seva gent

Propostes destacades:

 

 

 • Posar en marxa una antena de serveis socials en l’espai de Llobregós per millor atendre les necessitats de la zona del mig i baix Carmel.

 

 • Reformular el paper de l’Escola d’Adults i millorar el servei adaptant-lo a les noves demandes del mercat laboral i formatiu.
   
 • Realitzar una aposta decidida pel comerç de proximitat, ajudant a la dinamització dels eixos i la integració d’agents com el Mercat i altres realitats del teixit comercial de barris propers.

 

 • Recuperar eines de proximitat per a la planificació i gestió descentralitzada de les polítiques i inversions públiques en l’àmbit de l’ urbanisme, l’espai públic i les infraestructures, en contacte directe amb els veïns i veïnes, així com les entitats promovent activament la seva informació, atenció i participació en els processos.

 

 • Estudiar la necessitat d’un nou Casal de Gent Gran al barri i una nova Escola Bressol a l’alt Carmel.

 

 • Presentar i executar un Projecte per a la reforma integral de la Rambla del Carmel acord amb les necessitats del barri i els seus veïns i veïnes.

 

 • Atendre la demanda veïnal de prolongar el recorregut del bus de barri 119 fins al carrer Mülberg.

 

 • Atendre la demanda veïnal de condicionar i dignificar l’espai públic corresponent a l’aparcament provisional en superfície actualment existent a l’alçada del número 64 del carrer Santuari perquè esdevingui, fins a la data de definició futura del seu ús, zona verda d’aparcament regulat per a residents.

 

 • Millorar la mobilitat als carrers Marsans i Rof i Mühlberg.